Radovljica, 30. marec 2017 – Občinski svet Občine Radovljica je na marčevski seji sprejel spremembe odloka o prometni ureditvi v starem mestnem jedru Radovljice. Po novem bodo upravičenci za dostop z vozili na Linhartov trg namesto daljincev uporabljali svoje mobilne telefone. Občina se je za nov sistem odločila, ker poenostavlja vpis in spremljanje upravičencev, nižji pa bodo tudi njegovi stroški.

Sprejeti zaključni račun proračuna občine za leto 2016 pa izkazuje 81 odstotno realizacijo načrtovanih odhodkov in 86 odstotno realizacijo prihodkov. Prihodki so znašali približno 16 milijonov evrov, od tega 1 milijon nepovratnih sredstev, odhodki pa 15,5 milijona evrov. Občina je svoje obveznosti poravnavala tekoče in v zakonskih rokih. Med večjimi naložbami občine v lanskem letu so nadaljevanje energetskih sanacij stavb v občinski lasti, nadaljevanje izgradnje nove knjižnice, gradnja vodovoda Hraše – Ledevnica ter sekundarne kanalizacije in vodovoda v Kropi in sanacija lokalnih cest po izgradnji komunalne infrastrukture. Tekoča poraba je predstavljala 65 odstotkov, investicijska pa 35 odstotkov proračuna. Ta je bila nižja na račun nižjih nepovratnih sredstev in upada investicijskega cikla v letu 2016. Po programski klasifikaciji je bil največji delež odhodkov namenjen za izobraževanje (24%), prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalno dejavnost (15%), kulturo, šport in nevladne organizacije (14%), promet, prometno infrastrukturo in komunikacije (11%), lokalno samoupravo (11%) in socialno varstvo (6%). Z nižjimi deleži sledijo področja: servisiranje dolga, gospodarstvo, skupne administrativne službe in splošne dejavnosti, obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih ter ostala področja. Občinski svet je sprejel celostno prometno strategijo občine. Strategija določa ukrepe trajnostne mobilnosti in akcijski načrt za njihovo izvedbo. Občina je v zadnjih devetih mesecih v sodelovanju s strokovnjaki s področja prometa izvedla številne aktivnosti vključevanja splošne in strokovne javnosti (ankete, razprave, delavnice, razstava itd.), katerih namen je bil celostno zajeti vse vidike dostopnosti in mobilnosti. S pomočjo deležnikov so bili določeni ključni izzivi, vizija, cilji, ciljne vrednosti ter ukrepi trajnostne mobilnosti, podprti z akcijskim načrtom. Ukrepi so zajeti v petih strateških stebrih: hoja, kolesarjenje, javni potniški promet, motorni promet ter trajnostno

načrtovanje. Za izdelavo celostne prometne strategije je občina pridobila sredstva Kohezijskega sklada in državnega proračuna. Za uresničitev njenih ciljev in ukrepov pa bo sredstva zagotovila v prihodnjih občinskih proračunih in na nadaljnjih razpisih za sofinanciranje. Svetniki so sprejeli še letno poročilo o uresničevanju programske zasnove in uredniške politike Deželnih novic in sklep o pristopu o h Konvenciji županov za podnebne spremembe in energijo, v okviru katere bo z evropskim sofinanciranjem izdelan trajnostni energetski načrt Gorenjske, ter izdali soglasje k imenovanju Maje Petrovič Šteblaj za direktorico Zdravstvenega doma Radovljica.