Kropa, 15.september 2016 – Občina Radovljica je v letošnjem letu končala obnovo vodovoda ter ureditev nekaterih cestnih odsekov v Kropi. Izvajalec del je bilo podjetje HIS iz Ljubljane. V letu 2014 je bila v Kropi zaključena gradnja čistilne naprave in primarne kanalizacije, lani pa gradnja sekundarne kanalizacije. Naložbo je občina predstavila na slovesnosti, ki jo je v Kropi pripravila dramska skupina KD Kropa Čofta. Skupna vrednost projekta gradnje komunalne infrastrukture v Kropi je 6,6 milijona evrov. Gre za največjo naložbo občine v obdobju 2013–2016. Evropski sklad za regionalni razvoj in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo sta za čistilno napravo, primarno in sekundarno kanalizacijo prispevala 3,5 milijona evrov, preostala sredstva pa občina. Gradbena dela so bila zahtevna tako z geološkega in geomehanskega vidika kot z vidika varovanja kulturne dediščine Krope. Dolžina novozgrajenega primarnega kanalizacijskega voda je 4.500 metrov, sekundarnega pa 2.700 metrov. Zmogljivost čistilne naprave je 2400 populacijskih enot. Na zgrajeno kanalizacijsko omrežje je že priključenih 150 objektov v Kropi, Lipnici in na Brezovici. Letos in v naslednjem letu bo zgrajenih še 50 hišnih priključkov v Kropi in na Brezovici. Sledila bo gradnja kanalizacije v Kamni Gorici, ki bo prav tako navezana na čistilno napravo Kropa. Novozgrajena kanalizacija je nadomestila pretežno neustrezno čiščenje odpadnih voda in s tem prispevala k manjšemu onesnaževanju. Sočasno je bil v Kropi obnovljen dotrajani vodovod v dolžini 6.500 metrov. S tem je zagotovljena varna oskrba z vodo – boljša kakovost pitne in požarne vode. Vzporedno z gradnjo komunalne infrastrukture so bili obnovljeni ali v celoti rekonstruirani tudi nekateri cestni odseki. Najzahtevnejši gradbeni posegi so bili izvedeni na cesti do vrtca, v Kotlu in Gosposki ulici v skupni vrednosti približno 300 tisoč evrov. V letu 2017 bo sledila še ureditev trga pred gostilno Pr’Kovač z obnovo rak in po pridobitvi projekta ureditev trga pred cerkvijo. V ta namen bo v občinskem proračunu za prihodnje leto treba zagotoviti približno 120 tisoč evrov.

Vir:Občina Radovljica